Pedschat

 

Members - Oman

 1. A. Padmanabhan (Ibra, Sherqia(N), Sultanate Of Oman)...Pad
 2. T Pashok (Khasab, Khasab, Oman)...tp
 3. Hesham Ghazal (Muscat, Oman)...Hesham
 4. Mynaji (Muscat, Muscat, Sultanate of Oman)...Mynaji
 5. Dr. M. Govind Pai (Seeb, Sultanate of Oman)...mgpai
 6. Dr. V. Vijayashree (Seeb, Muscat, Sultanate Of Oman)...Viji
 7. Dr. Mohammad Amir (Sohar, Sultanate of Oman)...Amir
 8. Dr Rodney Aguiar (Sohar, N. Batinah, Oman)...Rodney
 9. Chetana Kallappa (Sohar, North Batinah, Sultanate of Oman)...chetana
 10. Dr. Rajiv Pathni (Sultanate of Oman)...anupam
 11. Dr. Syed Riaz Ahmed (Muscat, Sultanate of Oman)...riazs